Σχετικά με τη μεταφορά και τοποθέτηση του προσωπικού των καταργούμενων φορέων στον ΕΦΚΑ, της τοποθέτησης προϊσταμένων και της ανάγκης σύστασης Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων

pose popokp

Αρ. Πρωτ: 164/2017                                                   Αθήνα, 4 Μαΐου2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ : Δ. Σ. ΕΦΚΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
ΑΘΗΝΑ 10241

Αξιότιμες κυρίες /Αξιότιμοι κύριοι,

Επανερχόμενοι στο θέμα που αφορά στις τηρούμενες διαδικασίες για την μεταφορά και τοποθέτηση του προσωπικού των καταργούμενων φορέων στον ΕΦΚΑ, της τοποθέτησης προϊσταμένων και της ανάγκης σύστασης Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ποικιλοτρόπως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως προβλέφθηκε η κατάργηση από την 1-1-2017 των εντασσόμενων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) φορέων και η έναρξη λειτουργίας ενός ενιαίου ΝΠΔΔ, που θα στεγάσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των εντασσόμενων φορέων.

Η ενοποίηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού φορέων, όπως είναι φυσικό γεννά σειρά θεμάτων αναφορικά με το προσωπικό των καταργούμενων φορέων και την ένταξη τους στον νέο φορέα. Σημειώνεται, ότι ο νόμος 4387/2016 προβλέπει την σύσταση του ενός ενιαίου νομικού προσώπου ήτοι του ΕΦΚΑ από 1-1-2017 και την κατάργηση των επιμέρους φορέων, που ο νόμος προέβλεψε την υπαγωγή των αρμοδιοτήτων τους στον νέο ασφαλιστικό φορέα. Η διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού εάν ο νομοθέτης είχε προβλέψει την συγχώνευση ή την ενοποίηση των επιμέρους φορέων, όπως συνέβη αρκετές φορές στο παρελθόν, τότε θα επρόκειτο περί μιας αυτόματης καθολικής διαδοχής, που θα καθιστούσε τον νέο φορέα δικαιοπάροχο, καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων. Η εκ νέου σύσταση του ΕΦΚΑ και η κατάργηση των φορέων, που ρητώς προβλέφθηκαν από τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου, επιφέρει αυτομάτως την συνέπεια, ότι η περιουσία, οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και κάθε επιμέρους στοιχείο των φορέων, που καταργούνται πρέπει να ενταχθούν στον ΕΦΚΑ μέσω ρητής διάταξης νόμου. Εάν για την μεταβίβαση δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη, τότε γεννάται αμέσως το ερώτημα ποια είναι η τύχη των στοιχείων εκείνων, που ο νομοθέτης δεν προέβλεψε ως μεταβιβαζόμενα και παρέμειναν στους φορείς, που ήδη από 1-1-2017 έχουν καταργηθεί. Κατανοώντας την ανάγκη αυτή, ο νομοθέτης προέβη σε μια μάλλον αναλυτική απαρίθμηση της τύχης των στοιχείων, που συναποτελούν τους καταργούμενους φορείς.

Ι. Ρητή πρόβλεψη υπήρξε αναφορικά με την τύχη του υπηρετούντος προσωπικού των καταργούμενων φορέων. Έτσι, το άρ. 70 του ν.4387/2016 προέβλεψε ρητώς, ότι το πάση φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των εντασσόμενων φορέων, μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, που κατέχουν.

Ο νομοθέτης συνεπώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα προέβλεψε, ότι στον νέο φορέα μεταφέρεται το σύνολο του προσωπικού των καταργούμενων φορέων ενώ μετά την μεταφορά του τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

Η μεταφορά, ωστόσο, των υπαλλήλων των καταργούμενων φορέων προϋποθέτει πρωτίστως την μεταφορά των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων, οι οποίοι εισέρχονται στον ΕΦΚΑ, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του γεγονότος, ότι ρητός βασικός κανόνας στην δημόσια Διοίκηση, που απορρέει από το άρ. 103 παρ.2 του Συντάγματος είναι η ανάγκη ύπαρξης νομοθετημένης θέσεως, αφού κανείς δεν μπορεί να διοριστεί και συνακόλουθα να υπηρετεί σε θέση, η οποία δεν είναι νομοθετημένη. Η προσέγγιση αυτή προκύπτει ευθέως και εκ του ιδίου του γράμματος του νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι υπάλληλοι μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ με την ίδια οργανική θέση, με την οποία υπηρετούσαν στους καταργούμενους φορείς. Το εν λόγω επιχείρημα προκύπτει ευθέως και από την παρ. 6 του άρ. 71 του ιδίου ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων των καταργούμενων φορέων. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα της μεταφοράς των οργανικών θέσεων θα μπορούσε να είχε ξεπεραστεί μόνο στην περίπτωση, που είχε τηρηθεί η οριζόμενη στο άρ. 52 του ιδίου ως άνω νόμου καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης του Οργανισμού του ΕΦΚΑ, ο οποίος και θα προέβλεπε τις οργανικές θέσεις, που θα υποδέχονταν το προσωπικό, που μεταφέρεται από τους καταργούμενους φορείς, πράγμα, που ενώ και ρητώς νομοθετικά προβλέφθηκε τελικώς δεν έγινε.

Η τακτική, συνεπώς, η οποία ακολουθήθηκε στην περίπτωση του ΕΦΚΑ, περί απλής διαπίστωσης της μεταφοράς των υπαλλήλων από τους καταργούμενους φορείς και η εν συνεχεία τοποθέτηση τους σε θέσεις με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν μπορεί παρά να είναι εσφαλμένη, αφού προκειμένου να γίνει μεταφορά απαιτείται να υπάρχει ή να μεταφερθεί μαζί με τον υπάλληλο η οργανική θέση, στην οποία υπηρετεί ενώ ακόμα και η τοποθέτηση απαιτεί την ύπαρξη θέσεως την οποία καταλαμβάνει ο υπάλληλος. Στο σημείο αυτό, παρά την ρητή διατύπωση του νόμου περί μεταφοράς του προσωπικού εντυπωσιάζει η απουσία αναφοράς στον ιδρυτικό του ΕΦΚΑ νόμο περί του αριθμού των οργανικών θέσεων, που ανήκουν στο εν λόγω ΝΠΔΔ, πράγμα, απολύτως γνωστό στον νομοθέτη, ο οποίος ρητώς εξέφρασε την βούληση του περί μεταφοράς του συνόλου του προσωπικού των καταργούμενων φορέων. Την ίδια στιγμή, η απουσία της εν λόγω ρύθμισης γίνεται ακόμα πιο έντονη εάν αναλογιστεί κανείς, ότι στον ν. 4387/2016 προβλέπεται σαφώς η αρχική διάρθρωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ σε διευθύνσεις και τμήματα, μέχρι την κατάρτιση του οριστικού οργανογράμματος του ΕΦΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω επιβάλλεται η έκδοση απόφασης μεταφοράς των οργανικών θέσεων του προσωπικού των καταργούμενων φορέων, διαφορετικά γεννάται ζήτημα νομίμου λειτουργίας του ιδίου του ΕΦΚΑ.

ΙΙ. Εξίσου προβληματική είναι και η προσέγγιση που έχει μέχρι σήμερα ακολουθηθεί εκ μέρους του ΕΦΚΑ αναφορικά με τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του φορέα.

Το άρ. 101 του ν.4387/2016 εισάγει μεταβατικές διατάξεις για τα θέματα του προσωπικού του ΕΦΚΑ, διαμορφώνοντας δύο στάδια μεταφοράς προσωπικού και οργανικών μονάδων: ήτοι από την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του φορέα. Έτσι, μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΕΦΚΑ αυτός στελεχώνεται με μεταφορά προσωπικού από τους καταργούμενους φορείς μετά από αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ ομοίως ρητώς προβλέπεται, ότι με απόφαση του Υπουργού μεταφέρονται από τους καταργούμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ολόκληρες οργανικές μονάδες, οι οποίες εντάσσονται στις ήδη προβλεπόμενες εκ του νόμου διευθύνσεις του ΕΦΚΑ. Αντίστοιχες προβλέψεις υφίστανται και για την τοποθέτηση σε θέση ευθύνης στη παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όπου ρητώς ορίζεται «β. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στους εντασσόμενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Οι προϊστάμενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν επιλογής, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης και με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.. Υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας του και πριν την έναρξη ισχύος του Οργανισμού, διατηρούν τη θέση ευθύνης και μετά την ισχύ του Οργανισμού, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισμό. Μέχρι την τοποθέτηση των προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, και της παραγράφου 3 του άρθρου 67Α, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, προϊστάμενοι παραμένουν οι ήδη υπηρετούντες σε αυτές.»

Από το ως άνω άρθρο προκύπτει, ότι η επιλογή των προϊσταμένων για την στελέχωση των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ δεν μπορεί να γίνει αυθαιρέτως αλλά μόνο βάσει των κριτηρίων, που ρητώς ορίζει ο νόμος. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ως άνω αρχές οδηγεί σε έκδοση ακυρώσιμων αποφάσεων.

Σε κάθε δε περίπτωση, δεδομένου, ότι παρά το γεγονός, ότι ο νομοθέτης οργάνωσε την διαδικασία κατά τρόπο, ώστε να μην υπάρξει κενό μεταξύ της μεταφοράς του προσωπικού και της έκδοσης οργανισμού, που μεταξύ άλλων θα επέτρεπε άμεσα την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος άσκησης καθηκόντων θέσεως ευθύνης με τοποθέτηση εκ μέρους της Διοικήσεως, επιβάλλεται η άμεση και σύμφωνη προς τον νόμο τοποθέτηση των προϊσταμένων, ζήτημα κρίσιμο τόσο για την λειτουργία του ΕΦΚΑ όσο και για τα συμφέροντα των ίδιων των υπαλλήλων, αφού η καθυστέρηση επιφέρει δυσμενείς συνέπειες εις βάρος τους.

ΙΙΙ. Η κατάσταση καθίσταται έτι δυσκολότερη λόγω της ανυπαρξίας στην παρούσα χρονική στιγμή, υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του ΕΦΚΑ, αφού ρητώς προβλέφθηκε στο άρ. 101 παρ.4. ν. 4387/2016, ότι “Από 1.1.2017 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των εντασσόμενων φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους κατά τα ανωτέρω, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. που συστήνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις”. Η απουσία υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων αποτελεί σοβαρή πηγή προβλημάτων αφού αφενός εμποδίζει την διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και αφετέρου εμποδίζει την κρίση πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις εάν παραταθεί η καθυστέρηση κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε παραγραφή, με όλες τις συνέπειες, που αυτό επιφέρει.

Επιβάλλεται συνεπώς άμεση συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων άλλως παράταση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων συμβουλίων των φορέων, που καταργήθηκαν, προκειμένου να καλυφθεί η μεταβατική περίοδος μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, ανήκει σε σας η ευθύνη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας καθώς και η τήρηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων και του υπαλληλικού κώδικα είναι αυτονόητο πως αποτελούν για μας ζητήματα πρώτης προτεραιότητας τα οποία δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε.

pose popokp stamp

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!