ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

POSE LOGO MAIN 2019

Αρ. Πρωτ.: 233 /2019                                        Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη

Θέμα: Ανάκληση του με αρ. πρωτ. 1073000/11.9.2019 εγγράφου σας

 

Α) Ιστορικό:

 1. Η μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007). Το δικαίωμα μετάταξης το άσκησαν υπάλληλοι, σήμερα, του ΕΦΚΑ.

 2. Με το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 4354/2015 (προστέθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4589/2018) ρυθμίστηκε το ζήτημα της μισθολογικής κατάταξης στα Μ.Κ. των υπαλλήλων που μετατάσσονται. Ορίστηκε ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Προσμετράται, δηλαδή, και ο χρόνος υπηρεσίας τους, που διανύθηκε και λαμβάνονταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Κατά συνέπεια, ο υπάλληλος, που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία, θα ενταχθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο με υπολογισμό και του χρόνου υπηρεσίας – προϋπηρεσίας, που διανύθηκε με τον τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αυτό δέχτηκε και το Γ.Λ.Κ με το οικ. 2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016 έγγραφό του (ΑΔΑ 67ΔΙΗ-ΧΔΘ).

   

 3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, εφαρμόζοντας την διάταξη του άρθρου 25 παρ. 13 του Ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με το έγγραφο του Γ.Λ.Κ., ενέταξε τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε κλιμάκιο, υπολογίζοντας και το χρόνο προϋπηρεσίας τους που διανύθηκε με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Το έπραξε, μάλιστα, αναδρομικά.

 4. Η διαπιστευμένη στον ΕΦΚΑ Επίτροπος επέστρεψε το σχετικό χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εκκαθάρισε η υπηρεσία του ΕΦΚΑ τις αποδοχές μεταταχθέντος υπαλλήλου. Το επέστρεψε, επειδή διαφώνησε ως προς την αναδρομικότητα. Δέχθηκε, δηλαδή, η Επίτροπος ότι καλώς η υπηρεσία υπολόγισε για την ένταξη σε Μ.Κ, το χρόνο προϋπηρεσίας του υπαλλήλου με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Διαφώνησε ως προς την αναδρομικότητα.

 5. Η υπηρεσία επέμενε στη νομιμότητα της εκκαθάρισης των αποδοχών με αναδρομικότητα και η διαφορά μεταξύ Επιτρόπου και Υπηρεσίας, παραπέμφθηκε να λυθεί από το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα Ι. Κι’ αυτό, το Κλιμάκιο, με 151/2019 πράξη του, δεν ενέκρινε το Χ.Ε. όχι επειδή είχε την αναδρομικότητα, αλλά επειδή η σχετική διάταξη του άρθρου 25 παρ. 13 του Ν. 4354/2015 είναι αντισυνταγματική, επειδή παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

 6. Η υπηρεσία, δια του Διοικητή του ΕΦΚΑ, διαφώνησε με την πράξη του Κλιμακίου καταθέτοντας σχετική ένσταση, η οποία, απ’ όσα γνωρίζουμε, εκκρεμεί.

Β) Η συνέχεια:

 1. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, με το 1073000/11.9.2019 έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζήτησε αμέσως «να προβούν για το σύνολο των υπαλλήλων στις δέουσες ενέργειες εφαρμόζοντας το περιεχόμενο των πράξεων 10/24.6.2019 και 151/2019 Επιτρόπου και Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι Τμήματος». Με το έγγραφο αυτό υπονομεύθηκε η αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου. Υπονομεύθηκε, διότι συνιστά, στην ουσία, αποδοχή της ένδικης πράξης. Παραβλέφθηκε ότι είχε ενεργηθεί προληπτικός έλεγχος και τα οικεία χρηματικά εντάλματα θεωρήθηκαν νόμιμα από τον Επίτροπο κι’ έτσι πληρώθηκαν. Διέφυγε (;) ότι χρηματικά εντάλματα, τα οποία πληρώθηκαν ύστερα από θετικό προληπτικό έλεγχο, δεν ανατρέπονται και τα όποια ποσά καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται, ούτε, βέβαια, καταλογίζονται στην περίπτωση που κρίνει διαφορετικά ο κατασταλτικός έλεγχος.

 2. Οι αποδέκτες του εγγράφου του Διοικητή οφείλουν, κατ’ επιταγή του άρθρου 25 του Ν. 3528/2007, να μην εκτελέσουν παράνομη εντολή. Το αντίθετο συνιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

 3. Η ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο ενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου. Εκδίδεται, έτσι, ατομική διοικητική εκτελεστή πράξη ευνοϊκή για τον υπάλληλο. Ανάκλησή της δεν επιτρέπεται, πολύ περισσότερο που προηγουμένως, δια του προληπτικού ελέγχου, κρίθηκαν νόμιμα τα σχετικά Χ.Ε., τα οποία εδράζονταν στην απόφαση ένταξης του υπαλλήλου σε ανώτερο Μ.Κ.

 4. Το άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγματος επιτάσσει τα δικαστήρια να μην εφαρμόζουν νόμο, που είναι αντίθετος με αυτό (το Σύνταγμα). Αυτά, μόνον αυτά (τα δικαστήρια) έχουν αρμοδιότητα να κρίνουν, εάν διάταξη νόμου είναι ή όχι αντισυνταγματική. Η 151/2019 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ε.Σ. δεν είναι δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση προϋποθέτει δημόσια συνεδρίαση, κλήση των διαδίκων να παραστούν στο χρόνο που ορίστηκε για τη συζήτηση του ενδίκου μέσου που ασκήθηκε, ανάπτυξη, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, των επιχειρημάτων τους, υποβολή υπομνημάτων κ.λπ. Η απόφαση, δε, που θα εκδοθεί προσβάλλεται και κρίνεται σε δεύτερο βαθμό. Κατά συνέπεια, η 151/2019 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι τμήμα δεν είναι δικαστική απόφαση, ούτε μπορεί να εξομοιωθεί με δικαστική απόφαση κι’ επομένως δεν έχει δύναμη δεδικασμένου. Ειδικότερα, για το ζήτημα αυτό δέχτηκε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: στην υπόθεση C-363/11/19-12-2012 ότι το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι. Τμήμα δεν είναι Δικαστήριο. Δεν έχει την ανεξαρτησία που έχουν τα δικαστήρια, αφού αυτό δεν «έχει την ιδιότητα τρίτου έναντι της αρχής που έχει εκδώσει την προσβαλλομένη με την προσφυγή απόφαση» (βλ. σκέψη 20 της απόφασης). Ένα εθνικό όργανο μπορεί ν’ αποτελέσει «δικαστήριο» εφ’ όσον «ασκεί δικαιοδοτική λειτουργία, ενώ, κατά την άσκηση άλλων καθηκόντων, ιδίως διοικητικής φύσεως, δεν μπορεί να του αποδοθεί ο χαρακτηρισμός αυτός (…). Το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται προσφυγή κατά αποφάσεως ληφθείσας από τις υπηρεσίες διοικητικής αρχής δεν μπορεί να θεωρηθεί τρίτος σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές και, κατά συνέπεια, να χαρακτηρισθεί δικαστήριο κατά την έννοια του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, όταν το όργανο αυτό έχει οργανικούς δεσμούς με τις εν λόγω υπηρεσίες» (σκέψη 21 της ίδιας απόφασης). Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι μέλη του, τοποθετημένοι σε κάθε Υπουργείο με βάση το άρθρο 19 παρ. 1 του Π.Δ. 774/1980 για ν’ ασκούν τον προληπτικό έλεγχο των Χ.Ε του οικείου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ. Η ένδικη διαφορά απορρέει από την άρνηση του Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Υπουργείο Τουρισμού να εγκρίνει την επίμαχη δαπάνη. Η υπηρεσία επέμεινε στη θεώρηση του Χ.Ε., υποβάλλοντάς το και πάλι για θεώρηση, με την Επίτροπο, όμως, να επιμένει στην άποψή της, με αποτέλεσμα την υποβολή της διαφωνίας της στο Ε.Σ. για ν’ αποφανθεί (σκέψη 23 της απόφασης). Το Ε.Σ. έχει με την Επίτροπο οργανικό δεσμό, γεγονός που δεν επιτρέπει να του αναγνωριστεί η ιδιότητα τρίτου σε σχέση με αυτήν (την Επίτροπο) (σκέψη 24 της απόφασης). Κατά συνέπεια, όταν αποφαίνεται επί της διαφωνίας, που συντάσσει η Επίτροπός του, το Ε.Σ. δεν έχει την ιδιότητα τρίτου και ως εκ τούτου δεν διαθέτει την απαιτούμενη αμεροληψία έναντι του δικαιούχου της επίμαχης δαπάνης (σκέψη 25 της απόφασης). Η αρμοδιότητα του Ε.Σ., στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς, αφορά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του Κράτους, και των ν.π.δ.δ. κατά το άρθρο 98 παρ. 1, στοιχείο α’ του Συντάγματος και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταλήγει στην έκδοση τέτοιου είδους απόφασης (σκέψη 26 της απόφασης). Το Ε.Σ., στην ένδικη υπόθεση, κλήθηκε να εξετάσει τη νομιμότητα από απόψεως του προϋπολογισμού των δημοσίων δαπανών και να εκδώσει απόφαση, η οποία δεν έχει ισχύ δεδικασμένου (σκέψη 27 της απόφασης). Επομένως, μια τέτοια απόφαση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο διαδικασίας, η οποία κατάληξε στην έκδοση απόφασης δικαιοδοτικού χαρακτήρα (σκέψη 28η της απόφασης). Τέλος, όλα αυτά γίνονται ερήμην του ενδιαφερομένου, ο οποίος δεν είναι διάδικος στη διαδικασία ενώπιον του Ε.Σ., η οποία αφορά αποκλειστικά διαφορά της Επιτρόπου του Ε.Σ και της διοικητικής αρχής, η οποία αποβλέπει στην πραγματοποίηση της δαπάνης (σκέψη 29 της απόφασης). Είναι, δε, ο ενδιαφερόμενος, ως δικαιούχος της δαπάνης, ένας απλός παρατηρητής (σκέψη 30 της απόφασης).

Γ) Το αίτημά μας:

 1. Από όλα τα πιο πάνω συνάγεται ότι η 151/2019 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα δεν παράγει αποτελέσματα. Και τούτο διότι λειτούργησε ως δικαστήριο, ενώ δεν είναι δικαστήριο. Το εάν διάταξη νόμου είναι αντισυνταγματική, κρίνεται μόνον από τα δικαστήρια και όχι από συλλογικό ή μονοπρόσωπο όργανο, που δεν είναι δικαστήριο. Κατά συνέπεια, ορθώς υπολόγισε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, για την ένταξη του μεταταχθέντος υπαλλήλου σε Μ.Κ, και το χρόνο υπηρεσίας που είχε διανυθεί με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Το ορθώς το αναγνώρισε και η Επίτροπος, η οποία διαφώνησε μόνον ως προς την αναδρομικότητα.

 2. Οι αποδέκτες του με α.π. 1073000/11.9.2019 εγγράφου του Διοικητή, παραβιάζοντας το άρθρο 25 παρ. 3 του Υ.Κ., εκτελούν την εντολή, η οποία, μάλιστα, είναι και αντιφατική. Κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν για το σύνολο των υπαλλήλων στις δέουσες ενέργειες εφαρμόζοντας το περιεχόμενο των πράξεων 10/24.6.2019 και 151/2019 «Επιτρόπου και Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι Τμήματος». Η αντίφαση έγκειται στο εξής: Η Επίτροπος δεν διαφώνησε με τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά για την αναδρομικότητα. Αντίθετα, το Κλιμάκιο διαφώνησε ως προς τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας. Το ερώτημα, επομένως, είναι τι να εφαρμόσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, την πράξη της Επιτρόπου ή του Κλιμακίου.

 3. Το έγγραφό σας δεν έχει νομική βάση. Η συμμόρφωση με αυτό των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ συνιστά παρανομία, με συνέπειες. Η προσφυγή σε ένδικα μέσα θα βλάψει και τους δικαιούχους υπαλλήλους και την υπηρεσία. Τους πρώτους, διότι θα υποβληθούν σε δαπάνες και θα έχουν τριβές με την υπηρεσία τους, η πικρία τους για το άδικο θα τους επηρεάσει κ.λπ. Την δεύτερη, επειδή, αντιδικώντας με τους υπαλλήλους, θα προκαλέσει αναταραχή, η οποία, με τη σειρά της, θα επηρεάσει την λειτουργία της (της υπηρεσίας).

 4. Ζητούμε ν’ ανακαλέσετε το έγγραφό σας. Θα είναι πράξη δικαίου και πολλαπλά θα ωφελήσει τη λειτουργία σας ως Διοικητή και συνολικά της υπηρεσίας.

2019 stamp new

pdf Η Ανακοίνωση

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!

Σχετικά θέματα
Please select listing to show.