ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

POSE LOGO MAIN 2019

Αρ. Πρωτ.: 117/2019                                  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣ
• Tον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Έφη Αχτσιόγλου
• Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Λάμπρο Σέμπο
• Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Στέλλα Βρακά

            ΘΕΜΑ: «Ανάκληση των με αρ. πρωτ. Σ60/13/653554/29-5-2019 και Σ57/4/684058/04-06-2019 γενικών εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων» 

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της σημερινής μας συνάντησης σχετικά με το εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα του υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, σας καταθέτουμε και εγγράφως  τις απόψεις που σας εκθέσαμε προφορικά, γνωρίζοντάς σας ότι είμαστε συνολικά αντίθετοι με το περιεχόμενο των υπ’ αριθμ. Σ60/13/653554/29-05-02019 και Σ57/4/684058/04-06-2019 εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων των οποίων ζητάμε την άμεση ανάκληση.

Με το από 114/31-05-2019 έγγραφό μας, ζητήσαμε να ανακληθεί το υπ’ αριθμ. Σ60/13/653554/29-05-02019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, με το οποίο δίνονταν οδηγίες υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, διότι είναι ολοκληρωτικά λανθασμένο και κατά συνέπεια έκνομο.

Αντί λοιπόν να ανακληθεί το από 29/05/2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων (έγγραφο που αφορά τις υπαλληλικές διατάξεις), με το από Σ57/4/684058/04-06-2019 επόμενο έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων επεκτείνει αυτήν την αδικία και στις κοινές διατάξεις, που μπορούν να επιλέξουν οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3163/1955.

Στο εν λόγω έγγραφο, στην δεύτερη σελίδα, γίνεται αναφορά στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των παραπάνω προσώπων.

 

1.      Με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, στο έγγραφο αναφέρεται ότι θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που δόθηκαν με το από 29/05/2019 έγγραφο, το οποίο έχουμε ζητήσει να ανακληθεί.

2.       Με τις κοινές διατάξεις, στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές κατά πάγια νομολογία θεωρούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές για τις οποίες θα καταβάλλονταν οι εισφορές κλάδου σύνταξης, αν ο υπάλληλος ήταν κοινός ασφαλισμένος. Δηλαδή, εκτός από τις τακτικές αποδοχές θα λαμβάνονται υπόψη οι πάσης φύσεως αποδοχές για τις οποίες θα καταβάλλονται εισφορές κλάδου σύνταξης, εάν ο υπάλληλος ήταν κοινός ασφαλισμένος (δηλαδή, πλέον των τακτικών αποδοχών, λαμβάνονται υπόψη και οι πάσης φύσεως αποδοχές για υπερωριακή απασχόληση, κίνητρο απόδοσης, αποζημίωση ΤΔΕ, αποζημίωση δωρόσημου κ.λ.π.).

3.        Αυτό λοιπόν είχε καθιερωθεί από την πάγια νομολογία και την ασφαλιστική πρακτική, δεδομένου ότι αυτοί οι υπάλληλοι ήταν ασφαλισμένοι στο τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι στο Δημόσιο.

4.      Στην τρίτη σελίδα, στο σημείο β, το έγγραφο αναφέρεται στη βάση υπολογισμού της προσαύξησης του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016, όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Δηλαδή, το έγγραφο κάνει διαχωρισμό στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης: α) στο κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο ποσοστό εισφοράς 20% και β) στο κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης που αντιστοιχεί στην επιπλέον εισφορά 12%. Εξ όσων γνωρίζουμε, αυτός ο διαχωρισμός γίνεται για πρώτη φορά. Τέτοιου είδους οδηγίες δεν έχουν δοθεί ποτέ ξανά στην υπηρεσία. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το γεγονός ότι με τις ειδικές διατάξεις υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές όλων των ενταχθέντων ταμείων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, Τράπεζες κ.λ.π), τα οποία έχουν επιπλέον του 20% εισφορά, η επιπλέον αυτή εισφορά υπολογίζεται, ορθά και δίκαια κατά την γνώμη μας, στο σύνολο των αποδοχών, χωρίς να γίνεται ο δυσμενέστατος αυτός διαχωρισμός που σήμερα επιχειρείται να επιβληθεί στους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, που υπάγονται στο  Ν. 3163/1955.

5.       Είναι απορίας άξιο πώς οι εμπνευστές του επίμαχου εγγράφου δεν ερμήνευσαν με τον ίδιο τρόπο την ίδια διάταξη, αλλά σκέφθηκαν ότι πρέπει να γίνει περιορισμός στις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικά δυσμενή και απολύτως αδικαιολόγητη διάκριση.

6.       Επειδή γνωρίζουμε ως υπάλληλοι ότι ο Ν. 4387/2016 εισάγει ενιαίους κανόνες στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από τον τρόπο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δημιουργήθηκε η βάσιμη πεποίθηση στους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, που αποχώρησαν μετά τις 13/05/2016, ότι θα υπολογιστεί το ποσόν της σύνταξής τους με τον ίδιο τρόπο που υπολογιζόταν πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω αναφερόμενου νόμου. Επομένως, θα λαμβάνονταν υπόψη όλες οι αποδοχές, σύμφωνα με την πάγια νομολογία και την ισχύουσα ασφαλιστική πρακτική. Εξ άλλου το άρθρο 30 που με προφανή τρόπο ερμηνεύεται λανθασμένα, αναφέρει ότι «…οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως». Στο δε άρθρο 28, αναφέρεται ότι ως συντάξιμες αποδοχές για τους μισθωτούς λαμβάνονται υπόψη «…ως σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού βίου» πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ό νόμος δίνει κάθε δυνατότητα να ληφθούν υπόψη όλες οι αποδοχές και να μην επιβληθεί κανένας απολύτως διαχωρισμός.

7.      Σύμφωνα με απλούς και πρόχειρους υπολογισμούς, η διαφορά των συντάξιμων αποδοχών μας, και κατ’ επέκταση το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης μετά την εφαρμογή των οδηγιών του από 04/06/2019  εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, σε σχέση με τον προγενέστερο υπολογισμό, είναι για τις μεν υπαλληλικές διατάξεις περίπου 600 ευρώ λιγότερα στην πλήρη σύνταξη, για δε τις κοινές διατάξεις  είναι περίπου 200 ευρώ λιγότερα.

8.      Επισημαίνουμε ότι το διοικητικό κόστος της εφαρμογής αυτών των ευφάνταστων οδηγιών, σε ό,τι αφορά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, είναι εξωφρενικά υψηλό, διότι υποχρεώνει τον εισηγητή σε συνθήκες εξαιρετικού φόρτου, εντατικοποίησης της απόδοσης και έλλειψης προσωπικού, να πραγματοποιήσει δύο υπολογισμούς των συντάξιμων αποδοχών, ο μεν πρώτος θα περιλαμβάνει όλες τις αποδοχές (για να υπολογιστεί το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης που θα αφορά το 20% του ποσοστού εισφοράς), ενώ ο δεύτερος θα περιλαμβάνει τις αποδοχές των υπαλλήλων του Δημοσίου, δηλαδή βασικός μισθός, χρονοεπίδομα, επίδομα θέσης (για να υπολογιστεί το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης που αντιστοιχεί στην επιπλέον εισφορά του 12%).

9.      Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι  η ειδοποιός διαφορά που υφίσταται μεταξύ των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ που υπάγονται στο Ν. 3163/1955 και των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, είναι ότι οι πρώτοι έχουν ειδική ασφαλιστική σχέση με το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διέπονται από το καθεστώς του Α.Ν. 1846/1951 και επομένως καταβάλλουν εισφορές περισσότερες από αυτές των κοινών ασφαλισμένων και πολλαπλάσιες των δεύτερων, δηλαδή αυτών που κατέβαλαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, των οποίων οι εισφορές είναι ελάχιστες. Επομένως, η σύγκριση μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ είναι απολύτως άτοπη, αφού συγκρίνει ανόμοια μεγέθη.

10.      Θεωρούμε ότι οι οδηγίες του υπ’ αριθμ. Σ57/4/684058/04-06-2019 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων έρχονται να τιμωρήσουν τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι οι υπάλληλοι των Ασφαλιστικών Ταμείων, οι οποίοι επί σειρά ετών στήριξαν την Κοινωνική Ασφάλιση στην χώρα μας και εξακολουθούν να σηκώνουν στην πλάτη τους σε συνθήκες μνημονιακής λαίλαπας τις ασφαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας, ενώ υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την λειτουργία του ΕΦΚΑ, στερούμενοι ακόμη και στοιχειωδών μέσων για την εκπλήρωση των υπαλληλικών τους καθηκόντων.

Τέλος, με το εν λόγω έγγραφο εκτιμούμε απολύτως βάσιμα ότι παραβιάζονται οι βασικές αρχές του δικαίου, όπως αυτές της ισότιμης διοικητικής μεταχείρησης και της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι για τον ίδιο δικαιούχο, το ποσό της σύνταξης θα είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση των κοινών διατάξεων και μικρότερο στην περίπτωση των υπαλληλικών διατάξεων.

Επομένως, είναι δίκαιο και επιβεβλημένο να ισχύσει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού και στις δύο περιπτώσεις και να μην υπάρξει διαχωρισμός του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.

Προκειμένου λοιπόν να μην εφαρμοστεί η άδικη, τιμωρητική και εξόφθαλμα ανισότιμη μεταχείριση στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και να αποφευχθεί η όποια δικαστική προσφυγή των συναδέλφων μας στα ένδικα μέσα, που θα καταστήσει για μια ακόμη φορά σε δεινή θέση υπαλλήλους που αγωνίστηκαν για την Κοινωνική Ασφάλιση, οδηγώντας τους σε δικονομικές περιπέτειες και οικονομική αιμορραγία, επιμένουμε στην θέση μας για την ανάκληση των επίμαχων εγγράφων.    

Κύριε Υφυπουργέ,

Περιμένουμε να διαπιστώσουμε στην πράξη τη δέσμευσή σας για την ανάκληση των δύο προαναφερόμενων εγγράφων, προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει η ίδια ασφαλιστική πρακτική που εφαρμοζόταν πριν από την έναρξη του Ν.4387/12-05-2016.

pose stamp

pdf Η Ανακοίνωση

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!

Σχετικά θέματα
Please select listing to show.